Tụ Bù NUINTEK - KOREA

Tụ Bù EPCOSE - ẤN ĐỘ

Tụ Bù ELCO - MALAYSIA

Tụ Bù DUCATI - Ý

Nhà phân phối chính thức